Page 125 - Rengerswetering - Het Derde Eiland - Fase 2
P. 125

  Woningborg
WAT HOUDT DE WONINGBORG
GARANTIE- EN WAARBORGREGELING IN?
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen en tracht de kwaliteit van nieuwbouw- koopwoningen te verbeteren.
WONINGBORG N.V. ZICHT OP ZEKERHEID
Voordat een bouwonderneming deelnemer bij Woningborg kan worden, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundig- heid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.
WAT BETEKENT DE WONINGBORGGARANTIE-
EN WAARBORGREGELING VOOR U?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:
n Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan
zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling.
n De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maan- den. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming. Anders gezegd: als de bouw- onderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
n Bouwondernemingen die bij Woningborg zijn aangesloten, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsover- eenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de con- tractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
n Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwali- teit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.
WAT VALT NIET ONDER DE WONINGBORG-GARANTIE?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd waar van de garantie is beperkt of die ervan uitgesloten zijn.
VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorge- schreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
De opgenomen perspectief tekeningen in de verkoopbrochure geeft een art impressie weer. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Deze dient enkel ter illustratie, om u een idee te geven van het uiterlijk van de woning.
  LET OP: HET WONINGBORG-CERTIFICAAT MOET U IN UW BEZIT HEBBEN VOORDAT U NAAR DE NOTARIS GAAT VOOR DE EIGENDOMSOVERDRACHT!
125
| Rengerswetering Bunschoten

   123   124   125   126   127