Page 145 - Rengerswetering - Het Derde Eiland - Fase 2
P. 145

n BTW indien van toepassing (thans 21%, een
eventuele wijziging
wordt conform wettelijke voorschriften doorberekend)
n Kadastrale inmeting
n Aansluitkosten van water-, riool- en
elektriciteitsleidingen
n Woningborg
n De kosten van gebruik van water en elektriciteit
tot de dag van oplevering
De met de financiering van uw woning verbandhouden- de kosten zijn niet in de koop- en aannemingsovereen- komst inbegrepen. De kosten zijn ondermeer:
n Notariskosten inzake hypotheekakte
n Advies-, afsluitkosten en hypotheek n Eventuele kosten voor aanvraag
Nationale Hypotheekgarantie n Rente tijdens de bouw
Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen: n De abonnee-/ aansluitkosten op het telefoonnet
n De abonnee-/ aansluitkosten op de cai
n Kosten keuken
n Kosten voor eventueel meerwerk n Kosten inrichting
n Kosten aanleg privé tuin
n Kosten erfafscheidingen
(conform verkooptekening behorende bij contract)
VERZEKERINGEN
Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de oplevering van de woning dient de koper de woning zelf te verzekeren.
MOGELIJKHEDEN MEER- EN/ OF MINDERWERK
Bij al onze woningen worden de kopers in de gelegen- heid gesteld te kiezen uit een ruime mogelijkheid
aan wijzigingen, zodat de woning zoveel mogelijk kan worden aangepast aan persoonlijke wensen.
Een overzicht van deze wijzigingen treft u op de standaard meer- en minderwerklijst aan. Deze lijst is bijgevoegd bij deze brochure.
Bij het ondertekenen van de koop- en aannemingsover- eenkomst zal aan u een kopersinformatiemap worden overhandigd. Deze map bevat onder meer gegevens
betreffende de afhandeling van eventueel meer- en/of minderwerk. Tevens wordt meer uitvoerige informatie gegeven met betrekking tot de woning en de Woning- borg Garantieregeling 2016.
OPLEVERING
Na aanvang van de bouw wordt u een globale opleveringsprognose gegeven. De datum waarop uw woning waarschijnlijk aan u wordt opgeleverd. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat een woningbouwproject altijd uniek is en veel onzekere factoren zijn. Als het vriest, kan er niet worden gemet- seld; als er veel regen valt, kan er niet worden geschil- derd, etc. Wij zullen u uiterlijk twee weken voor
de oplevering informeren over de definitieve opleve- ringsdatum en het tijdstip. Derhalve adviseren wij u een ruime marge te nemen ten opzichte van tussentijds aan u verstuurde prognoses voor het maken van afspraken met uw leveranciers e.d.
Wanneer de woning opleveringsgereed is, ontvangt u een uitnodiging om samen met de uitvoerder uw woning te inspecteren. Tijdens deze inspectie worden eventueel nog aanwezige onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd.
Indien u vooraf aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de akte van levering van de woning en eventuele hypotheekakte is voldaan, ontvangt u na ondertekening van het ‘Proces verbaal van oplevering’ de sleutels van uw woning.
Voor oplevering wordt het sanitair, de tegels en de beglazing schoon gewassen. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten en wordt uitgevlakt opgeleverd. Bedieningsvoorschriften
en garantiebewijzen worden gebundeld en in 1-voud, tijdens oplevering aangeleverd.
CONSTRUCTIE
Een nieuwbouwwoning heeft in de eerste periode van bewoning een hoge vochtigheidsgraad, om (krimp) scheurvorming zoveel mogelijk te voorkomen raden wij u aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken.
ONDERHOUDSPERIODE
De eventuele onvolkomenheden geconstateerd tijdens de oplevering, worden zo snel mogelijk verholpen. Gedurende zes maanden, gerekend vanaf de datum
van oplevering, kunt u nieuwe onvolkomenheden die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” schriftelijk aan de aannemer mee te delen. Nadat alle voor herstel in aanmerking komende onvolkomenheden, waarvan schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, worden wij en de aannemer geacht aan onze verplich- tingen te hebben voldaan. Eventuele onvolkomen na deze periode worden conform de van toepassing zijnde regeling van Woningborg behandeld.
ALGEMEEN
Controleer voor de opleveringsdatum: n uw opstalverzekering
n uw inboedelverzekering
DISCLAIMER
De in deze brochure bijgevoegde tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en illustraties, zijn uitsluitend bedoeld als schematische voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig recht. De op tekening aangegeven maten zijn “circa” maten. Daar waar op de teke- ningen huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding, vlonders, badkamerinrichting et cetera staan aangegeven,
is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. Deze worden niet meegeleverd.
Het aantal en de locatie van de PV-panelen op de illustraties is indicatief en volgt uit de EPG-berekeningen.
Op de situatie aangegeven openbare bestrating, erfafscheidingen, hagen, verlichting, openbaargroen en de plaats van de hemelwaterafvoeren kan na uitwerking van de plannen nog wijzigen.
145
| Rengerswetering Bunschoten

   143   144   145   146   147