Page 54 - De Loohof - Buitengewoon wonen
P. 54

ALGEMENE VERKOOPBEPALING
GEMEENTELIJKE VOORWAARDEN
Op de verkoop van de woningen zijn de gemeentelijke voorwaarden van toepassing. Deze zijn te verkrijgen bij de verkopende makelaar en worden zover van toepassing opgenomen in de overeenkomst.
ALGEMENE BEPALINGEN
U kunt ervan overtuigd zijn dat De Bunte Vastgoed Oost B.V. en de aannemer, indien u besluit een woning te kopen, alles in het werk zullen stellen om het in ons gegeven vertrouwen waar te maken. Het streven is, bin- nen de gegeven kwaliteit een zo goed mogelijk product te leveren. Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/ of nutsbedrijven.
De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzi- gingen in het plan aan te brengen, waarvan de nood- zakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigin- gen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bereikbaarheid van de woning. Deze kosten zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van minder- of meerkosten. De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden, groen, parkeerplaatsen en dergelijke) is aan gegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedsfeer van de ondernemer. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de gang van zaken die volgt op het tekenen van de koop- en de aannemingsovereenkomst.
GARANTIE
De woningen worden gebouwd en verkocht met het garantiecertificaat van Woningborg. Het garantie- certificaat wordt u door Woningborg N.V. toegezonden, nadat de aannemingsovereenkomst door beide partijen zijn ondertekend. Hierin zijn formele regelingen op- genomen, zoals de garantieregeling, garantienormen, reglementen van inschrijving en een standaard aan- nemingsovereenkomst. De overheid heeft het waarborg- certificaat van Woningborg officieel erkend.
Het Woningborg Garantie - en Waarborgcertificaat betekent dat u als koper met een financieel gezonde en technisch vakbekwame onderneming zaken doet. Mocht de aannemer onverhoopt failliet gaan tijdens de bouw- periode, dan draagt de Garantie- en Waarborg- regeling er zorg voor dat uw woning wordt afgebouwd.
De Garantie- en Waarborgregeling is primair gekoppeld aan de woning, zodat u bij verkoop binnen de garantie- termijn de rechten uit de Garantie- en Waarborgregeling kunt overdragen aan de nieuwe eigenaar.
DE AANKOOP
Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit vastgelegd in een tweetal overeenkom- sten. In de koopovereenkomst wordt vastgelegd dat De Bunte Vastgoed Oost B.V. u de grond, waarop uw woning gebouwd gaat worden, levert. In de aannemingsover- eenkomst wordt de aannemer verplicht om de woning te bouwen en te leveren. Beide overeenkomsten zijn onlos- makelijk met elkaar verbonden. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen. Nadat deze overeenkom- sten door koper en aannemer zijn getekend, worden deze naar de notaris gezonden. In de meeste gevallen is de koper niet in staat binnen veertien dagen conform de overeenkomsten de verschuldigde bedragen te voldoen. De aannemer is meestal bereid voorlopig uitstel te ver- lenen, mits over deze bedragen een rente wordt voldaan, zoals dit is geregeld in de aannemingsovereenkomst.
NAAR DE NOTARIS
Enige tijd voor de datum van het passeren van de notariƫle akte (een zogenaamde akte van transport) van de kavel, ontvangt u van de notaris een afrekening van hetgeen u tot dan toe verschuldigd bent. Op deze afreke- ning staat ook het bedrag dat u aan hypotheek ontvangt, hoeveel vervallen aannemingstermijnen betaald dienen te worden en hoeveel bij de bank in depot blijft.
Voor het passeren van de transportakte ontvangt u van de notaris de (concept)nota van afrekening, waarop het totale, op die dag verschuldigde bedrag staat aangegeven. Aan extra kosten kunnen hierop onder anderen vermeld zijn:
De rente over nog niet betaalde maar wel verschuldigde termijnen tot de transportdatum (indien van toepassing)
De notariskosten voor het opmaken
van de hypotheekakte
Aan de bank verschuldigde afsluitprovisie of eventuele andere bankkosten
Bij het transport tekent u meestal twee akten: De transportakte van de grond
De hypotheekakte
HYPOTHEEK
Wellicht zal voor het bekostigen van een eigen woning een hypothecaire geldlening aangevraagd moeten wor- den. De financiƫle adviseur kan behulpzaam zijn bij het aanvragen van een hypothecaire geldlening die aan uw persoonlijke wensen voldoet.
KOSTEN TIJDENS DE BOUW
Volgens het schema in de aannemingsovereenkomst vervallen de bouwtermijnen van uw woning. U krijgt hiervoor termijnfacturen van de aannemer. Deze fac- tuur moet u telkens voorzien van uw handtekening en doorsturen naar de bank waar u een hypotheek heeft afgesloten.
Voor het deel van de hypotheek dat bij de bank in depot blijft, ontvangt u een rentevergoeding die gelijk is aan
de rente die u moet betalen. U betaalt per saldo, dus uitsluitend rente over de reeds betaalde termijnfacturen. De rente die u tijdens de bouwperiode moet betalen
over het opgenomen deel van de hypotheek noemen we bouwrente.
VRIJ OP NAAM (V.O.N.)
De koopsommen van de woning zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zegen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwer- ven van een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn inbegrepen.
Grondkosten Bouwkosten
   54   52   53   54   55   56