Page 37 - Dirkjeserf Wekerom - 6 twee-ond-en-kapwoningen en 10 rijwoningen
P. 37

   De met de financiering van uw woning verbandhoudende kosten zijn niet in de koop- en aannemingsovereenkomst inbegrepen . De kosten zijn on- dermeer:
• Notariskosten inzake hypotheekakte
• Afsluitprovisie hypotheek
• Eventuele kosten voor aanvraag Nationale Hypotheekgarantie
• Rente tijdens de bouw
Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen:
• De abonnee-/ aansluitkosten op het telefoonnet
• De abonnee-/ aansluitkosten op de cai
• Kosten voor eventueel meerwerk
• Kosten inrichting
• Kosten aanleg privé tuin
• Kosten keuken
• Kosten erfafscheidingen (conform verkooptekening
behorende bij contract)
Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade . Vanaf de oplevering van de woning dient de koper de woning zelf te verzekeren .
Mogelijkheden meer- en/ of minderwerk
Bij al onze woningen worden de kopers in de gelegenheid gesteld te kiezen uit een ruime mogelijkheid aan wijzigingen, zodat de woning zoveel moge- lijk kan worden aangepast aan persoonlijke wensen .
Een overzicht van deze wijzigingen treft u op de standaard meer- en min- derwerklijst aan . Deze lijst is bijgevoegd bij deze brochure .
Bij het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst zal aan u een kopersinformatiemap worden overhandigd . Deze map bevat onder meer gegevens betreffende de afhandeling van eventueel meer- en/of minderwerk . Tevens wordt meer uitvoerige informatie gegeven met be- trekking tot de woning en de stichting Garantie Instituut Woningbouw .
Keukeninrichting
Er wordt in dit project standaard geen keuken geleverd . Dit geeft u dus de volledige vrijheid om met een keukenleverancier van uw eigen keuze uw keuken uit te kiezen . De wanden ter plaatse van de keuken worden behangklaar opgeleverd . Het leveren en monteren van de keuken moet na de oplevering van uw woning plaatsvinden . Het leidingwerk van de keuken wordt op de standaard locatie afgedopt conform de tekeningen .
Oplevering
Na aanvang van de bouw wordt u een globale opleveringsprognose gege- ven . De datum waarop uw woning waarschijnlijk aan u wordt opgeleverd . Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat een woning- bouwproject altijd uniek is en veel onzekere factoren zijn . Als het vriest, kan er niet worden gemetseld; als er veel regen valt, kan er niet worden geschilderd, etc . Wij kunnen u helaas niet eerder dan maximaal twee we- ken voor de oplevering informeren over de definitieve opleveringsdatum en het tijdstip . Derhalve adviseren wij u een ruime marge te nemen ten opzichte van tussentijds aan u verstuurde prognoses voor het maken van afspraken met uw leveranciers e .d .
Wanneer de woning opleveringsgereed is, ontvangt u een uitnodiging om samen met de uitvoerder uw woning te inspecteren . Tijdens deze inspec- tie worden eventueel nog aanwezige onvolkomenheden schriftelijk vast- gelegd . Indien u vooraf aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de akte van levering van de woning en eventuele hypotheekakte is voldaan, ontvangt u na ondertekening van het ‘Proces verbaal van opleve- ring’ de sleutels van uw woning .
Voor oplevering wordt het sanitair, de tegels en de beglazing schoon ge- wassen . De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd . Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten en wordt uitgevlakt opgeleverd . Bedieningsvoorschriften en garantiebewij- zen worden gebundeld en in 1-voud, tijdens oplevering aangeleverd .
Constructie
Een nieuwbouwwoning heeft in de eerste periode van bewoning een hoge vochtigheidsgraad . Daarom raden wij u aan in deze periode goed te venti- leren en niet te hard te stoken .
Onderhoudsperiode
De eventuele onvolkomenheden geconstateerd tijdens de oplevering, wor- den zo snel mogelijk verholpen . Gedurende zes maanden, gerekend vanaf de datum van oplevering, kunt u nieuwe onvolkomenheden die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” schriftelijk aan de aan- nemer mee te delen . Nadat alle voor herstel in aanmerking komende on- volkomenheden, waarvan schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, worden wij en de aannemer geacht aan onze verplichtingen te hebben voldaan . Eventuele onvolkomen na deze periode worden conform de van toepassing zijn de regeling van Stichting Garantie Instituut Woningbouw behandeld .
Algemeen
Controleer voor de opleveringsdatum: • uw opstalverzekering
• uw inboedelverzekering
Disclaimer
De in deze brochure bijgevoegde tekeningen van plattegronden, gevelaan- zichten, doorsneden en illustraties, zijn uitsluitend bedoeld als schemati- sche voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig recht . De op teke- ning aangegeven maten zijn “circa” maten . Daar waar op de tekeningen huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding, badkamerinrichting et cetera staan aangegeven, is dat uitsluitend gedaan ter illustratie . Deze worden niet meegeleverd .
Op de situatie aangegeven openbare bestrating, erfafscheidingen, hagen, verlichting, openbaargroen en de plaats van de hemelwaterafvoeren kan na uitwerking van de plannen nog wijzigen .
 37


   35   36   37   38   39