Page 36 - Dirkjeserf Wekerom - 6 twee-ond-en-kapwoningen en 10 rijwoningen
P. 36

  ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN
Gemeentelijke voorwaarden
Op de verkoop van de woningen zijn de gemeentelijke voorwaarden van toepassing . Deze zijn te verkrijgen bij de verkopende makelaar en worden zover van toepassing opgenomen in de overeenkomst .
Algemene bepalingen
U kunt ervan overtuigd zijn dat De Bunte Vastgoed BV en de aannemer, indien u besluit een woning te kopen, alles in het werk zal stellen om het in ons gegeven vertrouwen waar te maken . Het streven is, binnen de ge- geven kwaliteit een zo goed mogelijk product te leveren . Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en teke- ningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan . Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wij- zigingen voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/ of nutsbedrijven .
De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bereikbaarheid van de woning . Deze kosten zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van minder- of meerkosten . De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden, groen, parkeerplaatsen en dergelijke) is aan gegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens . Wijzigingen hierop vallen buiten de in- vloedsfeer van de ondernemer .
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de gang van zaken die volgt op het tekenen van de koop- en de aannemingsovereenkomst .
Garantie
De woningen worden gebouwd en verkocht met het garantiecertificaat van Woningborg . Het garantiecertificaat wordt u door Woningborg N .V . toegezonden, nadat de aannemingsovereenkomst door beide partijen zijn ondertekend . Hierin zijn formele regelingen opgenomen, zoals de garan- tieregeling, garantienormen, reglementen van inschrijving en een stan- daard aannemingsovereenkomst .
De overheid heeft het waarborgcertificaat van Woningborg officieel er- kend . Het Woningborg Garantie – en Waarborgcertificaat betekent dat u als koper met een financieel gezonde en technisch vakbekwame onderne- ming zaken doet . Mocht de aannemer onverhoopt failliet gaan tijdens de bouwperiode, dan draagt de Garantie- en Waarborgregeling er zorg voor dat uw woning wordt afgebouwd .
De Garantie- en Waarborgregeling is primair gekoppeld aan de woning, zodat u bij verkoop binnen de garantietermijn de rechten uit de Garantie- en Waarborgregeling kunt overdragen aan de nieuwe eigenaar .
Belangrijk is dat het overeengekomen meerwerk ook onder de toepasselij- ke Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg valt .
De aankoop
Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit vastgelegd in een tweetal overeenkomsten . In de koopovereenkomst wordt vastgelegd dat De Bunte Vastgoed BV u de grond, waarop uw wo- ning gebouwd gaat worden, levert . In de aannemingsovereenkomst wordt de aannemer verplicht om de woning te bouwen en te leveren . Beide overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden . U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen . Nadat deze overeenkomsten door koper en aannemer zijn getekend, worden deze naar de notaris gezonden . In de meeste gevallen is de koper niet in staat binnen veertien dagen con- form de overeenkomsten de verschuldigde bedragen voor waarborgsom of vervallen termijnen te voldoen . De aannemer is meestal bereid voorlo- pig uitstel te verlenen, mits over deze bedragen een rente wordt voldaan, zoals dit is geregeld in de aannemingsovereenkomst .
Naar de notaris
Enige tijd voor de datum van het passeren van de notariële akte (een zo- genaamde akte van transport) van de kavel, ontvangt u van de notaris een afrekening van hetgeen u tot dan toe verschuldigd bent . Op deze afrekening staat ook het bedrag dat u aan hypotheek ontvangt, hoeveel vervallen aannemingstermijnen betaald dienen te worden en hoeveel bij de bank in depot blijft .
Voor het passeren van de transportakte ontvangt u van de notaris de (concept)nota van afrekening, waarop het totale, op die dag verschuldigde bedrag staat aangegeven . Aan extra kosten kunnen hierop onder anderen vermeld zijn:
• De rente, inclusief btw, over nog niet betaalde maar wel verschuldigde termijnen tot de transportdatum (indien van toepassing)
• De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte
• Aan de bank verschuldigde afsluitprovisie of eventuele andere
bankkosten
Bij het transport tekent u meestal twee akten: • De transportakte van de grond
• De hypotheekakte
Hypotheek
Wellicht zal voor het bekostigen van een eigen woning een hypothecaire geldlening aangevraagd moeten worden . De financiële adviseur kan be- hulpzaam zijn bij het aanvragen van een hypothecaire geldlening die aan uw persoonlijke wensen voldoet .
Kosten tijdens de bouw
Volgens het schema in de aannemingsovereenkomst vervallen de bouw- termijnen van uw woning . U krijgt hiervoor termijnfacturen van de aanne- mer . Deze factuur moet u telkens voorzien van uw handtekening en door- sturen naar de bank waar u een hypotheek heeft afgesloten .
Voor het deel van de hypotheek dat bij de bank in depot blijft, ontvangt u een rentevergoeding die gelijk is aan de rente die u moet betalen . U betaalt per saldo, dus uitsluitend rente over de reeds betaalde termijnfacturen . De rente die u tijdens de bouwperiode moet betalen over het opgenomen deel van de hypotheek noemen we bouwrente .
Vrij op naam (v.o.n.)
De koopsommen van de woning zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld . Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn inbegrepen .
• Grondkosten
• Bouwkosten
• Architect- en constructeurhonorarium
• Notarishonorarium, in verband met de transportakte • Verkoopkosten
• Gemeenteleges (bouwvergunning, welstandsadvies,
eventuele procedures)
• BTW indien van toepassing (thans 21%, een eventuele wijziging wordt
conform wettelijke voorschriften doorberekend)
• Kadastrale inmeting
• Aansluitkosten van water-, riool- en elektriciteitsleidingen
• Woningborg
• De kosten van gebruik van water en elektriciteit tot de dag van opleve-
ring
 36
  


   34   35   36   37   38