Page 30 - Dirkjeserf Wekerom - 6 twee-ond-en-kapwoningen en 10 rijwoningen
P. 30

  TECHNISCHE OMSCHRIJVING
ALGEMEEN RUWBOUW
9. Vloeren
De begane grondvloeren van de woningen worden uitgevoerd als geïsoleerde ribcassettevloer . De kruipruimten van de woningen zullen middels een geïsoleerd kruipluik te bereiken zijn . De verdiepings- vloeren van de woningen worden uitgevoerd als ongeïsoleerde kanaalplaatvloer . De bergingsvloeren zijn ongeïsoleerd en voorzien van tegels . De garagevloeren bestaan uit een op zand gestorte onge- isoleerde betonvloer .
10. Daken
Alle platte daken worden waterdicht afgewerkt met bitumineuze dakbedekking (op afschot) en voorzien van een zinkenlijst met kraal . De dakconstructie van de hellende daken bestaat uit geïsoleerde dakelementen . De isolatiewaarden worden in punt 12 beschreven .
Het dak wordt bedekt met keramische dakpannen . De binnenzijde van de dakelementen tpv de (on)benoemde ruimten bestaat uit een standaard, onafgewerkt plaatmateriaal .
11. Goten en hemelwaterafvoer
De hellende daken worden voorzien van een zinken mastgoot . Het regenwater wordt afgevoerd door middel van een zinken hemelwater- afvoer met bladvanger (zink wordt gepatineerd uitgevoerd) .
12. Isolatiewaarden
Uitgangspunt energieprestatie is EPC 0,4 conform de EPG-berekeningen
  1. Woningborg bepalingen
Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen, garanties en standaard voorwaarden . Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar ofwel nadelig mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren de bovengenoemde bepalingen van Woningborg . De woning dient te voldoen aan de eisen van overheden en nutsbedrijven, waardoor planafwijkingen kunnen optreden .
2. Bouwbesluit
Dit project wordt gerealiseerd volgens de eisen van het bouwbesluit 2012 met wijzigingen tot moment van aanvraag omgevingsvergun- ning . In het bouwbesluit worden de benamingen van de verschillende vertrekken anders genoemd dan in verkoopbrochures en tekeningen . Om begripsverwarring te voorkomen is daarin onder meer bepaald dat alle vertrekken in een woning eenduidig en naar het karakter van het vertrek worden benoemd . Begrippen als woonkamer, hal of berging worden in het bouwbesluit niet gehanteerd . Daarvoor in de plaats wordt er gesproken van verblijfsruimte, verkeersruimte of onbe- noemde ruimte . Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder een opsom- ming . Daar waar in de technische omschrijving en op de tekening de benamingen zijn aangehouden kan ook de functie worden gelezen:
4. Grondwerk
Voor het maken van de funderingen, leidingen, verhardingen en het op hoogte brengen van het terrein worden de benodigde ontgravingen en aanvullingen verricht, volgens richtlijnen overheden/nutsbedrijven . Overtollige grond zal worden afgevoerd (volgens bouwstoffenbesluit) door de aannemer . Onder de vrijdragende vloeren in de kruipruimten wordt een bodemafsluiting van schoon zand aangebracht .
5. Buitenriolering
Het rioleringssysteem wordt uitgevoerd in een gescheiden systeem, waarbij vuilwater en het hemelwater afzonderlijk worden afgevoerd . De vuilwater- en hemelwaterafvoer wordt aangesloten op het riool- stelsel van de gemeente . Het systeem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden en wordt uitgevoerd in pvc .
6. Bestrating
Naar de voordeur, garage en berging worden staptegels aangebracht bestaande uit grijze betontegels van 40x60cm, conform verkoopte- kening . Achterpaden worden conform de situatietekening aangelegd incl . straatkolken .
7. Fundering
De fundering en constructie van de woningen en garages worden conform de tekeningen en berekeningen van de constructeur uit- gevoerd . De funderingen van de houten bergingen wordt uitgevoerd zoals door de constructeur aangegeven .
8. Gevels en casco
De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen . De woningscheidende wanden zijn van kalkzandsteen, met een luchtspouw . De aannemer garandeert jegens de verkrijger geen hogere geluidsisolatie tussen de woningen onderling dan krachtens het bepaalde in het Bouwbesluit geëist kan worden . De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gipsblokken of verdiepings- hoge elementen . De scheidingswanden bij de badkamers worden uitgevoerd in hydro uitvoering .
De buitengevels van de woningen en garages worden uitgevoerd als schoon metselwerk bestaande uit waalformaat baksteen . Het voeg- werk van deze buitengevels wordt verdiept en doorgestreken uit- gevoerd . In de spouw van de buitengevels, van de woningen wordt isolatie aangebracht . De isolatiewaarden worden in punt 12 beschreven . Ter voorkoming van scheuren door krimp of zettingverschillen worden volgens opgave constructeur en voorschriften fabrikant dilatatie- voegen aangebracht . Onder de buitengevelkozijnen worden volgens tekening, aan de buitenzijde keramische raamdorpels toegepast . Boven de kozijnen in de gevel komen thermisch verzinkte stalen in kleur gemoffelde lateien .
 BENAMING
FUNCTIE
Woonkamer
Verblijfsruimte
Keuken
Verblijfsruimte
Trapkast
Bergruimte
Toilet/wc
Toiletruimte
Hal/entree/garderobe
Verkeersruimte
Meterkast
Technische ruimte
Overloop
Verkeersruimte
Badkamer
Badruimte
Slaapkamer
Verblijfsruimte
Trap
Verkeerruimte
Zolder/berging
Onbenoemde ruimte
Buitenberging
Bergruimte
 ONDERDEEL
ISOLATIEWAARDE
Beglazing
HR++ beglazing (dubbele beglazing) in hardhouten kozijn
Warmteweerstand (Rc-waarde): • Vloer (begane grond)
• Gevels
• Dak
Rc = 3,5 m2 K/W Rc = 4,5 m2 K/W Rc = 6,0 m2 K/W
Verwarming
Combi-warmtepomp (Panasonic Aquarea 5 KW)
Warmtedistributie
Vloerverwarming BGG + 1e verdieping
Warmtapwater
Combi-warmtepomp (Panasonic Aquarea 5 kw)
Ventilatiesysteem
Natuurlijke toevoer via roosters boven de kozijnen, mechanische afvoer via keuken, badruimte en toilet(ten), kwaliteitsverklaring .
Zonnepanelen
Zwarte pv panelen (aantal en vermogen conform EPG berekening)
  3. Peil van de woning
Het peil – P – waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte vloer . De juiste hoogtemaat t .o .v . NAP wordt door de gemeente vastgesteld .
 30
  

   28   29   30   31   32