Nu in verkoop: 8 betaalbare ééngezinswoningen

Op de hoek van de Pastoor Gillisstraat en de Monseigneur Ariënsstraat in Rijen bevinden zich de oude klaslokalen en het speelplein van voormalige basisschool ‘JPS De Kring’. Een plek waar veel Rijenaren hebben leren lezen en schrijven.

In het voormalige hoofdgebouw worden de oude klaslokalen getransformeerd naar 8 appartementen. Op het schoolplein worden de later aangebouwde lokalen gesloopt en op deze plek worden 16 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Op deze website vindt u meer informatie over de verkoop van:8 ÉÉNGEZINSWONINGEN VANAF € 255.000,- V.O.N.
 

INSCHRIJVEN MOGELIJK TOT VRIJDAG 10 DECEMBER OM 12:00 UUR!

De verkoop start op vrijdag 3 december. Vanaf nu heeft u één week de tijd om alle informatie door te nemen en uw voorkeur(en) te bepalen, dit noemen wij de inschrijfperiode. Wij hopen natuurlijk dat u enthousiast bent over het project en dat u belangstelling heeft in één of meerdere bouwnummers. 
Deze belangstelling kunt u kenbaar maken door het inschrijfformulier en het bewijs van financiële check volledig in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij KIN Makelaars.

De inschrijfperiode sluit op vrijdag 10 december om 12.00 uur, in de loop van de middag zal de toewijzing plaatsvinden op basis van loting onder toeziend oog van de notaris. Over de uitslag zullen we u daarna informeren.
 

ZORG VOOR EEN FINANCIËLE CHECK!

De woningen in De Kring worden toegewezen op basis van een loting onder toeziend oog van de projectnotaris. Om deel te kunnen nemen aan de loting is het noodzakelijk om naast het inschrijfformulier ook een bewijs van financiële check aan te leveren.

Een financiële check is een brief van een erkend hypotheekadviseur op basis van een intake gesprek. In deze brief komt duidelijk naar voren dat uw financieel adviseur uw inkomen en eventuele vermogen heeft gecheckt en dat u financieel in staat bent om een woning in ‘De Kring’ te kunnen kopen. Dit zorgt voor een spoedig verkooptraject, zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden.

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u een gebruik maken van de financiële dienstverlening, dan kunt u contact opnemen met KIN makelaars. Zij helpen u graag!
 

DOWNLOAD HIER ALLE VERKOOPDOCUMENTATIE!

Verkoopbrochure met prijslijst
Welkomstbrief
Inschrijfformulier
Modelformulier ‘Bewijs van financiële check’
 

ZELFBEWONINGSPLICHT EN ANTISPECULATIEBEDING

Starters op de woningmarkt hebben het in de huidige tijd zwaar te verduren. Er worden weinig geschikte woningen aangeboden en de huizen die er zijn, worden met enige regelmaat per opbod verkocht. Samen met de gemeente Gilze en  Rijen  hebben  wij  besloten  de ééngezinswoningen in De Kring ónder de marktwaarde aan te bieden. Mede daarom worden de woningen verkocht met een zelfbewoningsplicht van 5 jaar en een antispeculatiebeding van 10 jaar. Op deze manier hopen wij de starters op de woningmarkt een eerlijke kans te bieden op een geschikte nieuwbouwwoning.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

 

Heeft u interesse in een betaalbare koopwoning? Schrijf u dan hieronder in voor onze nieuwsbrief. Let op: dit is geen inschrijving voor deelname aan de loting. 

Privacyverklaring

De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen , gevestigd aan Amsterdamseweg 34a, 6712 GJ Ede en Minervum 7464, 4817 ZP Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.debunte.nl Amsterdamseweg 34a, 6712 GJ Ede en Minervum 7464, 4817 ZP Breda 0318693370

Frank Pluimers is de Functionaris Gegevensbescherming van De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen Hij/zij is te bereiken via administratie@debunte.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@debunte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens >Verwijdering na realisatie project > Reden Personalia > Verwijdering na realisatie project > Reden Adres > Verwijdering na realisatie project > Reden Enzovoort > Verwijdering na realisatie project>Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Bunte Vastgoed (Oost/ Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@debunte.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Bunte Vastgoed (Oost/Zuid) / De Bunte Projecten / De Bunte Ontwikkeling / De Bunte Beleggingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@debunte.nl

© Copyright 2022 | Webdesign Ede Memorise